Tre gongar så mange sosialhjelpsmottakarar i Øygarden

Sett i forhald til folketalet var det tre gongar så mange øygardsstrilar som mottok sosialhjelp i fjor, samanlikna med asketappar.

For å få innvilga økonomisk sosialhjelp må du vera ute av stand til å forsørgja deg sjølv ved arbeid, eigne midlar eller ved andre økonomiske ytingar som du kan ha krav på. Økonomisk sosialhjelp er ei midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at mottakaren så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.
For å få innvilga økonomisk sosialhjelp må mottakaren vera ute av stand til å forsørgja seg sjølv ved arbeid, eigne midlar eller ved andre økonomiske ytingar som han kan ha krav på. Økonomisk sosialhjelp er ei midlertidig inntekt. Målet er at mottakaren så raskt som mulig skal kunne klara seg sjølv.

Dette kjem fram av kommunane sine eigne rapporteringar til KOSTRA.

Store skilnadar
2,3 prosent av innbyggjarane i Hordaland kom i fjor i ein slik situasjon at dei trong søkja økonomisk bistand eller lån frå det offentlege til naudsynt livsopphald.

KOSTRA-rapporteringane viser at det er svært store skilnadar mellom Fjell, Sund, Øygarden og Askøy når det kjem til tildeling av sosialhjelp.

Øygarden på topp
Øygarden ligg på topp i Hordaland når det vert spørsmål om kor stor andel av innbyggjarane som tok mot økonomisk støtte eller lån frå det offentleg i fjor. I kommunen var det 216 personar som mottok sosialhjelp i fjor. Det tilsvarar 4,5 prosent av innbyggjarane.

Askøy
I andre enden av skalaen finn vi Askøy. Sjølv om talet på mottakarar var dobbelt så høgt (416), var det likevel berre 1,5 prosent av innbyggjarane som vart innvilga økonomisk bistad frå kommunen.

Flest i Fjell
Flest sosialhjelpsmottakarar finn vi i Fjell. Sjølv om talet på innbyggjarar i Fjell og Askøy er omlag likt, var det 181 fleire som fjellsokningar som fekk innvilga sosialstønad i fjor enn asketappar.

KOSTRA-rapaporteringa viser at heile 597 fjellsokningar i fjor fekk innvilga offentleg støtte til livsopphald. Talet inneber at 2,4 prosent av innbyggjarane var i ein slik situasjon at dei trong økonomisk bistand for å klara seg.

Færrast i Sund
Færrast stønadsmottakarar finn vi i Sund. 151 mottakarar tilsvarar 2,2 prosent av innbyggjarane i kommunen.

Det som ikkje vert nemnt
Det framkjem ikkje av statistikken korvidt vi faktisk snakkar om einskildpersonar, eller om barn og andre husstandsmedlemmar stønadsmottakaren forsørgjer inngår i tala. Om det første er tilfelle, kan det faktiske talet på innbyggjarar som var avhengig av offentleg stønad vera vesentleg høgare.

Advertisements

1 Comment

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.