Handelsstaden på Lokøyna

Lokøyna i Fjell har lange tradisjonar som ein av dei viktige handelsstadene langs Vestlandskysten. Plassen var eit økonomisk tyngdepunkt og samstundes eit sosialt knutepunkt der forteljekunsten blømde.

Handelsstaden på Lokøyna. Biletet er mest truleg teke på 1920- eller 1930-talet. Lokøy skule vart bygd i 1937, og er ikkje med på biletet. Bilete utlånt av Sally og Nils Garmann, 1995.

Av Hans Lauvik

I butikken kunne du kjøpa alt frå treskor til lakserolje, men det var stundom veret som bestemte rekkjefølgja i handlekøen!

Ved slike handelsstader på kysten var det mellom anna butikk, overnattingsstad, skjenkestad, fiskemottak, salteri og utskipingshamn. I ei skriftleg kjelde frå 1750-åra kan ein lesa at Lokøyna er bequem og fornøden til Kremmer Handel, ligger 4 Miil fra Byen des aarsage nyttig for almuen, at faae deres Fiske afsatt for des snarere at komme ud (på fiske) igjen.

Økonomisk tyngdepunkt
At Lokøyna har vore eit økonomisk tyngdepunkt, ser vi mellom anna av skulehistoria. Då den første, norske skulelova skulle setjast ut i livet på våre kantar omkring 1750, vart handelsstaden «Lochøen» pålagd ein eigen skuleskatt på 3 mark pr. år. Ingen andre kremmarar betalte slik skatt i det området som Fjell kommune no femner om.

Tresko og lakserolje

Biletet er minst 110 år gammalt og viser ei kone med blålue på veg inn i «borggården» på den gamle handelsstaden på Lokøyna. Kanskje er ho på handletur? (Ho skal vel ikkje mjølka kua i så fine klede?)
Vi ser bakeriet (med skorstein) til høgre. Til venstre for kua og kona ser vi hjørnet av drengestova (nærmast). Bortanfor den ligg hovudbygninga med fire vindauge, og bak den igjen «borstova» (borgstova). Borgstova vart mellom anna brukt som skjenkestove. Heilt i bakgrunnen skimtar vi taket på sjøhuset, der butikken var.
Hovudbygninga manglar ark. Biletet må difor vera teke før ombygginga i 1914, då huset fekk ark. Men sidan borgstova er med, er biletet truleg ein del eldre, kanskje frå åra omkring år 1900. Det kan også vera eldre enn det. Ole L. Syltøy (1901 – 2000), har fortalt at han ikkje kunne hugsa at han hadde sett dette huset.
Bilete utlånt av Sally og Nils Garmann 1995.

Malene (Magda) Garmann Danielsen vart fødd i 1876. Ho var dotter til den dåverande handelsmannen på Lokøyna, Kristoffer Garmann. Malene flytta til Amerika i 1895. I 1934 sende ho eit langt brev heim til slektningane sine i Noreg, der ho fortalde detaljert og malerisk om oppveksten sin på handelsstaden. Ho skreiv mellom anna at det ofte kom engelske sluppar til Lokøyna for å lasta levande hummar, og med engelskmennene blev det liv igjen i bondestuen (= borgstova), som lå ved siden av butikken, hvor vi solgte alt muligt tenkende i fra tresko til laxerolje, øl og vin.

Køordning etter veret

«Langanaustet» var 44 meter langt.
Bileteigar ukjend.

Det kunne ta lang tid å handla i ein butikk som selde det meste av det folk trong, særleg når dei fleste matvarene måtte vegast opp og reknast pris på. Ord som «sjølvbetjening», «eingongsemballasje» og «faste opningstider» fanst knapt nok i vokabularet. Kundar som var seint ute, risikerte i verste fall å måtta venta i timevis i køen, og ofte kunne heile kvelden gå med. Men dei som kom sjøvegen, otta seg fort heim att når veret var utrygt, og folk hadde omsorg for kvarandre og tok omsyn til dette.

«Lønemændene først!»
Hans Lønøy har fortalt at handelsmannen på Lokøyna hadde særleg omtanke for folket som budde i Løno. Dei måtte over ope hav for å koma seg heim. Når det var ruskever i vente, eller når mørket begynte å falla på, hende det at Kristian Garmann, som overtok handelsstaden i 1909, stokka om på køen i butikken og ropte: Lønemændene først! Lønemændene først!

Men hastverk er lastverk, heiter det, og i slike travle stunder hende det meir enn ein gong at kranen på sirupstønna vart ståande og renna lenge etter at spannet var fullt….

Sosialt knutepunkt

Sønene til Sally og Nils Garmann, Nils Steinar (til høgre) og Svein Ove med Langanaustet i bakgrunnen, 1952. Bilete utlånt av Svein Ove Garmann.

Butikken var kanskje det viktigaste sosiale knutepunktet på landsbygda i gamle dagar, – slik også på Lokøyna. Her samlast folk for å prata og fretta nytt anten dei skulle handla eller ikkje. Hardbarka, gamle sjøulkar med glimt i auga og skråtobakk i munnvikane fortalde ramsalte historiar om brottsjøar, forlis og heltemodige redningsdådar på dei sju hav. Storøygde snørrungar stod trollbundne ikring dei med øyro på stilkar og gløymde reint å tørka vekk snørret. Dei slukte rått alt som vart sagt.

For ungane var det elles ei gåte korleis gamlekarane – som oftast – greidde å treffa spyttebakken med tobakksbrune spyttklyser på fleire meters avstand!

Byen regjerte
Det var byborgarar som før hadde privilegium på desse handelsstadene. Den første handelsmannen på Lokøyna skal ha vore Christian Orning. I 1744 overtok Hans Ravel. Hans Krohn kjøpte staden då Ravel døydde. Krohn fekk i 1772 privilegiebrev på at han kunne handla med den omkring boende Almue en halv Miils Distance. Føresetnaden var at han heldt gode Logementer for Almuen, samt sunde og tienlige Vahre imod billig betaling. Han måtte også bruka rigtig Maal og Vægt baade i kiøb og Sal, og sig ellers, udi alt saaledes, imod alle og enhver opføre, at ingen skulle have billig Aarsag over ham at klage.

Sonen, Dankert Krohn, arva handelsstaden etter faren i 1811. Seinare overtok sonen hans igjen, Hans Krohn d.y., handelsstaden. Fjell bygdebok opplyser at brørne Thomas og Conrad Brown kom til Lokøyna for å overta handelsstaden i 1846. Thomas Brown kjøpte eit bruk på på naboøya Syltøyna. Der budde han også ei tid, og namnet hans lever der vidare i det lokale stadnamnet Braunhaugen/Brønnhaugen.

Sidan 1866 har handelsstaden på Lokøyna vore i Garmann-slekta si eige. David Garmann frå Haus, busett i Bergen, kjøpte staden nemnde år, men allereie i 1872 fekk sonen skøyte på eigedommen. Han heitte Kristoffer Garmann. I 1909 overtok sonen hans, Kristian Garmann. Brorsønene hans, Kristian og Nils Garmann, fekk skøyte på eigedommen i 1951, og Nils heldt fram med handelen saman med kona Sally (Olga Sally). Også Sally hadde gode føresetnader for å driva handel, sidan ho var dotter til den tidlegare handelsmannen i Storesund på Syltøyna, Nils Olai Pedersen Storesund. Meir om eigartilhøva og anna finn ein i Fjell bygdebok, band II og VI.

Ingenting varer evig
Som påskrift på bilete viser, er dei aller fleste bygningane på den gamle handelsstaden rivne. Borgstova («borstova») gjekk først, kanskje omkring eller like etter år 1900. Ole L. Syltøy (1901 – 2000), har fortalt at han ikkje kunne hugsa at han hadde sett dette huset. Han var ofte på Lokøyna i sin barndom. Borgstova vart mellom anna brukt som skjenkestove og gjestgjevarstad.

Takdekorasjon
Av dei gamle husa er det no berre den godt vedlikehaldne hovudbygninga som står att. I dette huset var det mellom anna ammestove i gamle dagar. I søre delen var det eit rom som vart brukt som kapell. I dette rommet var det ekstra høgt under taket, og i taket var det eit måleri med motiv frå Jesu dåp. Denne takdekorasjonen vart dessverre borte under ei ombygging i 1914. Ved denne ombygginga vart huset påbygt ei ark.

Takdekorasjonen finst kanskje ved eit museum i Bergen, for Odd G. Storesund har fortalt etter far sin at det kom folk ut frå Bergen og sikra dekorasjonen før det vart gitt løyve til ombygging. Kanskje var dekorasjonen måla av ein kjend kunstmålar. Det var vanleg at kunstnarar og rikfolk frå sosieteten i Bergen ferierte ved handelsstaden på Lokøyna, som også var gjestgjevarstad.

Norvald Austarheim har fortalt om eit ektepar som truleg heldt bryllaupet sitt ved handelsstaden på Lokøyna: Kaptein Petter Carl Vang frå Bergen var truleg ein av gjestene som ofte vitja og kanskje ferierte ved handelsstaden. I 1851 gifta han seg med Oliva Spørch. Det spesielle med dette giftarmålet var at brudgommen var 90 år, medan brura var berre 30! Ifølgje kyrkjeboka skal ekteparet ha budd på Lokøyna på det tidspunktet dei gifta seg, skreiv Austarheim.

Ei ny tid…
I 1964 bygde Sally og Nils Garmann ny butikk på kaien der Langanaustet hadde stått. Her var det handel og postkontor fram til 1987. Då hadde Lokøy alt hatt vegsamband med Sotra ei stund, og ei ny tid var innleidd.

…men minna lever
I dag er det stille på Nabben, som kaiområdet heiter. Men minna lever, og står du lenge nok på kaikanten ein mørk og still kveld, høyrer du kanskje enno atterljomen av rumlande tomtønner som blir rulla inn i salteriet i Langanaustet, eller song og skrål frå begersvingande, engelske sjøfolk i borstova.

Er du heldig, får du og med deg ei god historie, – om eit overvettes sildevarp «utmed Høss’na» eller kanskje om ei dramatisk kollsegling i Lønosen.

Og skulle du høyra blafrande segl, gniksande tauverk og brusande baugsjø ute i osen, så kan det jo henda at det er skip frå den spanske armada som går att i mørket der ute. Eit skip frå armadaen skal ha gått ned vestom Sotra i 1588. Då er det på høg tid for eit barn av vår moderne tid å tørka snørret og spurta heim att til tryggleiken i TV-stolen…

Artikkelen er ein oppdatert versjon av ein artikkel i «Grendesoge for øyane i sørvestre Fjell.» (Syltøy skule/Hans Lauvik 1995.)

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s