Plan- og byggjesaksavdelinga under lupa

Det hender ikkje sjeldan at fjellsokningane seg i mellom ytrar tvil om at plan- og byggjesaksavdelinga behandlar alle innbyggjarane likt. Ein fersk forvaltningsrevisjonsrapport frå Deloitte avdekkar at skeptikarane kan ha rett.

Les meir

Manglar beredskapsplan for Askøy-brua

Hordaland fylkeskommune er ikkje førebudd på å handtera det transportbehovet som kan oppstå i samband med ei større hending, krise eller ulukke på fylkesvegnettet.

Les meir

Vil revidera kommuneforvaltninga

Investeringar innan vatn og avløp, arkivering og bemanning av barnehagar, er tre av dei tolv punkta Kontrollutvalet i Askøy tilrår Kommunestyret å prioritera i planen for Forvaltningsrevisjonsarbeidet komande fireårsperioden.

Les meir