Interessekonflikter i kystsona

Miljøvernaktivisten Kenneth Bruvik skal koma med skråblikk på interessekonfliktane og planleggjarane sine mange utfordringar i sjø- og strandsona under den årlege plankonferansen i Hordaland. Continue reading «Interessekonflikter i kystsona»

Marin verneplan for Krossfjorden ute på høyring

Tre fjerdedelar av kystlinja og sjøområda i fiskeri og havbrukskommunen Sund skal inngå i eit nytt marint verneområde, føreslår fylkesmannen i Hordaland i utkastet som no er ute på høyring. Continue reading «Marin verneplan for Krossfjorden ute på høyring»

Avslører fangsten i trålen

Eit kamera i trålposen, kopla i sanntid mot eit digitalt analyseverktøy. Om få år skal ein fiskeskippar kunna vita kva slags fisk han har i trålen, kor stor fisken er og kor stor fangsten vert, før han hiv trålposen om bord. Continue reading «Avslører fangsten i trålen»