– Er eg habil?

Dagleg leiar, styremedlem og aksjonær Ernst Morten Einarsen i Sartor Storsenter AS og Sartor Holding AS tok sjølv opp spørsmålet om eigen habilitet då formannskapet i Fjell behandla saka om auke i eigedomsskatten for næring, verk og bruk i 2019. Continue reading «– Er eg habil?»

Slik håpar Fjell å oppretthalda mest mogeleg av inntektene frå eigedomsskatten

Formannskapet i Fjell håpar Stortinget vil endra forslaget til ny lov om eigedomsskatt, men tilrår samstundes at eigedomsskatten for 2019 aukar frå to til tre promille. Continue reading «Slik håpar Fjell å oppretthalda mest mogeleg av inntektene frå eigedomsskatten»

Tok tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene

Med ei einkel setning, og utan debatt, tok ein samrøystes Komité for plan og utvikling tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene i Fjell. Continue reading «Tok tilbake kontrollen over ekspropiasjonssakene»

Lemminkäiinen får konsekvensutgreia flytting til Søre Straume

Omsynet til dei 100 arbeidsplassane talte mest då Formannskapet i Fjell med knappast moglege fleirtal tilrådde at Lemminkäiinen får konsekvensutgreia ei eventuell flytting av asfaltverket frå Knarrevik til Industriområdet på Søre Straume. Continue reading «Lemminkäiinen får konsekvensutgreia flytting til Søre Straume»

Stemte mot å følgja nasjonale satsar for sosialhjelp

For formannskapet i Askøy er det viktigare å halda budsjettet enn å sikra at alle innbyggjarane i kommunen som er avhengig av sosialhjelp får stønad på nivå med dei nasjonale satsane. Continue reading «Stemte mot å følgja nasjonale satsar for sosialhjelp»

– Tenk på omdømet!

Når 85 prosent av arbeidstakarane jobbar i småbedrifter, vert det feil å etablera eit kontaktutval for næringslivet spissa mot CCB og offshore. Formannskapet i Fjell sende like godt forslaget tilbake til administrasjonen. Continue reading «– Tenk på omdømet!»