Meklinga stranda på definisjonar

Fjell kommune sitt forsøk på mekling med Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune om etablering av eit 19.000 kvadratmeter stort handelsareal i Smålonane på Straume stranda.

Les meir

Klar til å utfordra fylkesmannen

Forslaget til detaljreguleringsplan for handel langsmed høgspentlinja i Smålonane vert lagt fram for politisk behandling trass i motsegn frå både fylkesmannen og Hordland fylkeskommune.

Les meir

Hubro kan stoppa hyttefelt på Turøy

Omsynet til naturmangfaldet og den utryddingstruga hubroen er eitt av fylkesmannen sine hovudargument for å leggja inn motsegn mot eit planlagt hyttefelt på søre Turøy.

Les meir

Interessekonflikter i kystsona

Miljøvernaktivisten Kenneth Bruvik skal koma med skråblikk på interessekonfliktane og planleggjarane sine mange utfordringar i sjø- og strandsona under den årlege plankonferansen i Hordaland.

Les meir

-Sambuargarantien gjeld ikkje

Eldre som får innvilga langtidsopphald på sjukeheim skal ha rett til å ha livspartnaren sin buande med seg, vedtok Stortinget i vår.

Les meir