Får behandla arealplanen, likevel

Johannes Kobbeltvedt

Det er forskjell på å sitja i ei politisk arbeidsgruppe som behandlar detaljar i ein arealplan, og på å vera med på å vedta den overordna planen, vedtok kommunestyret i Fjell.

Les meir

Delte erfaringar med urbant jordskifte

Soli Eigedom AS har i snart ti år hatt ein frivillig, privat avtale som i store trekk minnar om eit urbant jordskifte. Fjell kommune har vist liten vilje til å følja opp invitasjonen til samarbeid, seier styreleiar Johannes Kobbeltvedt.

Les meir

Kan vi hindra skamma i Straumsundet?

Komite for Plan og utvikling vedtok i dag å utsetja behandlinga av to klagesaker i Straumsundet i påvente av synfaring. Klagarane vert likevel ikkje invitert til å leggja fram sitt syn på korleis fyllinga gjer sundet utrygt for småbåttrafikken.

Les meir

NRK-kritikk om dobbeltroller i Straumsundet

NRK Hordaland tok i dag opp kritikken mot Sartorsjef Ernst Einarsen sine dobbeltroller i samband med den kontroversielle utbygginga i Straumsundet. Kva seier opposisjonen?

Les meir

Mot utbyggjarstyre også i Bergen?

”Utviklinga” er ikkje noko som berre skjer. Utviklinga er styrt av aktørar med eigeninteresse av at framtida utviklar seg i deira favør. Det kjem tydeleg til uttrykk i dagens oppslag i BT om leiande utbyggjarar som freistar overstyra den politiske prosessen med å finna ny byråd for byutvikling i Bergen.

Les meir

Alle er like for Forvaltningslova

Spørsmålet om Johannes Kobbeltvedt (Sp), Kjell Rune Garlid (SL) og Svein Bergh (SL) er ugilde i behandlinga av den nye arealplanen i Fjell inneber ei personifisering av eit vanskeleg og langt meir omfattande tema. Temaet er overmodent for diskusjon. Å ekskludera nokon frå behandlinga av ein overordna plan strir likevel mot vanleg praksis i utbyggingskommunen Fjell. Når forslaget […]

Les meir