– Arbeidsministeren skyv det økonomiske ansvaret over på kommunane

Marianne Bjorøy

Fjell har til no halde døra vidopen for flyktningar og asylsøkjarar, i tiltru at Staten vil dekka kostnadane inntil dei nye innbyggjarane er komne i arbeid og er sjølvforsørga. No varslar Regjeringa innskrenking i trygderettane. Ordførar Marianne Bjorøy (A) er bekymra for konsekvensane.

Les meir

Manglar svar om tryggleiken til innbyggjarane på Straume

Straume skal verta senter i nye Øygarden kommune. Intensjonsavtalen legg opp til at det skal skje ei sentralisering i bygda. Tryggleiken for heimane til innbyggjarane på Straume er likevel eit ikkje-tema i intensjonsavtalen, så vel som i debatten.

Les meir

Solskin over nye Øygarden

Han breiar seg, Øygarden, song Roy Vorland, og sette stemninga for underskrivinga av intensjonsavtalen om samanslåing av Fjell, Sund og Øygarden kommunar.

Les meir

Møtte samferdselstoppane i Oslo

Valet om å realisera Sotrasambandet som eit OPS-samarbeid vil innebera lengre planleggingstid, men kortare byggjetid. Dette var hovudbodskapen då representantane frå Fjell i dag møtte samferdselstoppane i Oslo.

Les meir

Havneopprøret er avlyst

Nye tonar frå Byrådet i Bergen har i løpet av dei siste månadane fullstendig snudd stemninga i omeignkommunane frå havneopprør til vilje til nytt havnesamarbeid med Bergen.

Les meir

Marianne Bjorøy: – Dette visste vi

Ordførar Marianne Bjorøy i Fjell ser ingen trussel mot nytt Sotrasambandet i utspelet frå byråd Anna Elisa Tryti om å vurdera kollektivløysingane i Bergen Vest før Bergen tek opp reguleringsplanen for nytt Sotrasamband til andregongs behandling.

Les meir

Nytt hinder for Sotrasambandet?

Fylkesutvalet i Hordaland har bede om å få verta høyringsinstans for reguleringsplanen for nytt Sotrasamband. Ordførar Marianne Bjorøy (A) i Fjell fryktar at utvalet vil ta opp att Bybanediskusjonen, eller koma med andre innspel som kan forseinka utbygginga.

Les meir