Interessekonflikter i kystsona

Miljøvernaktivisten Kenneth Bruvik skal koma med skråblikk på interessekonfliktane og planleggjarane sine mange utfordringar i sjø- og strandsona under den årlege plankonferansen i Hordaland. Continue reading «Interessekonflikter i kystsona»

Overraska over departementsvedtak

Det skjer svært sjeldan at eit departement overprøver lokale prioriteringar. Varaordførar Tom Georg Indrevik er overraska over Kommunal- og moderniseringsdepartementet si avgjerd om å omregulera to bustadtomtar på Brattholmen til friområde. Continue reading «Overraska over departementsvedtak»

Dagens sleivspark II – Strandsonevinnar

Arne Franck-Petersen og dei andre grunneigarene i Isbragdet hyttelag på Knappskog er fortvila. Dei får ikkje lov til å byggja terasse til hyttene i LNF-området. Har ingen fortalt dei at dei einaste som vert betrudd å utføra oppdrag i strandsona her i Fjell er Einarsen og Lie, også mobile steinknuseverk?

Ulovleg utfylling i Straumsundet


(Ein sensurert versjon av dette innlegget stod på trykk i VestNytt 4. april.)

Kommunestyret i Fjell gav like før påske Sartor Holding løyve til å fylla 1000-vis av kubikkmeter med stein i Straumsundet. Berre ei smal renne skal vera att til sjøgåande ferdsel. Løyvet vart gjeve etter at det vart klart at Hamnevesenet nekta å godkjenna fyllinga, og etter at det ulovlege og svært omfattande inngrepet i strandsona hadde fått pågå uforstyrra i sju månadar. Continue reading «Ulovleg utfylling i Straumsundet»